Statut

CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1.(1) Asociaţia „Psalmodia Transylvanica” denumită în continuare „Asociaţia „Psalmodia Transylvanica” este o organizaţie neguvernamentală, non-profit, apolitică şi independentă, cu beneficiu public, înfiinţată în temeiul OG nr.26/2000, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit prezentului Statut. 

(2) Membrii fondatori ai asociaţiei sunt:

1. Preot Profesor Universitar Doctor Vasile Stanciu

2.Preot Doctor Gavriil Varva

3.Diacon Daniel Mocanu

4.Arhid. Frumos Daniel

5.Arhid. Marciuc Sorin

Art. 2. Asociaţia este persoană juridică română de drept privat si va avea denumirea de Asociaţia „Psalmodia Transylvanica”, conform dovezii de disponibilitate a denumirii cu numărul ……………… din …………………., eliberată de către Ministerul Justiţiei – Direcţia pentru Servicii Juridice Conexe.

Art. 3. Asociaţia „Psalmodia Transylvanica” este constituită pe durată nedeterminată si are sediul în Piaţa Avram Iancu nr. 18, Sala de Muzică Prof. dr. Vasile Petrescu, sediul poate fi mutat în orice alt loc, pe baza hotărârii Consiliului Director, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 4. Asociaţia „Psalmodia Transylvanica” poate deschide filiale şi în alte localităţi sau judeţe din ţară sau străinătate; poate stabili legături de colaborare cu organizaţii similare sau poate intra în uniuni sau federaţii, cu alte instituţii si persoane juridice sau fizice din ţară şi străinătate, pentru

îndeplinirea scopului propus.

Art.3 Asociaţia „Psalmodia Transylvanica” se constituie pe perioada nelimitata si işi desfaşoară activitatea pe teritoriul Romaniei şi în afara graniţelor ţării.

 

CAPITOLUL 2. SCOPUL ASOCIAŢEI

 

Art. 5.  Scopul Asociaţiei „Psalmodia Transylvanica este de a contribui la promovarea patrimoniului muzical material şi imaterial bizantin şi folcloric şi al valorilor tradiţionale româneşti; de a concepe programe menite să instruiasca publicul larg cu privire la muzica bisericească, clasică şi tradiţională şi a altor ramuri artistice; de a căuta activ şi de a atrage resurse pentru dezvoltarea unor programe care se concentrează asupra promovării valorilor muzicale şi interpretative, precum şi a altor domenii culturale; asociaţia urmăreşte integrarea culturală naţională la nivel european şi internaţional şi afirmarea unei entităti spirituale naţionale în contextul universal.

 

Art. 6 Pentru atingerea scopului său, Asociaţia „Psalmodia Transylvanicava avea următoarele obiective principale:

a) organizarea, mijlocirea, promovarea şi dezvoltarea schimburilor culturale şi ştiinţifice cu organizaţii din ţară şi din străinătate;

b) iniţierea, sprijinirea şi organizarea activităţilor culturale (cercuri ştiintifice, sesiuni  de  comunicări  ştiinţifice, spectacole  cultural  artistice, concerte, etc.) precum şi recompensarea studenţilor merituoşi;

c) participarea la spectacole şi organizarea de spectacole, festivaluri şi concerte la nivel naţional şi internaţional

d) înfiinţarea şi întreţinerea unei biblioteci proprii;

e) desfăşurarea de activităţi editoriale prin intermediul editării de cărţi, lucrări ştiinţifice, broşuri şi alte materiale de popularizare, precum şi desfăşurarea oricâror altor acţiuni propagandistice, de informare şi popularizare;

f) promovarea intereselor Asociaţia „Psalmodia Transylvanica şi ale asociaţilor săi pe lângă organele guvernamentale, ale administraţiei de stat sau pe lângă instituţiile publice din România şi din străinatate, interese legate de activităţi ce au ca scop realizarea scopului Asociaţiei „Psalmodia Transylvanica

g) promovarea colaborării cu organizaţii şi instituţii din ţară şi din străinătate.

h) căutarea, identificarea şi atragerea de resurse financiare, materiale, umane şi logistice în vederea sprijinirii obiectivelor asociaţiei

i) atragerea de finanţări prin promovarea şi coordonarea de proiecte cultural-educative

j) promovarea şi cunoaşterea tradiţiilor culturale specifice poporului român, dezvoltarea multiculturalismului şi a dialogului social

k) Asociaţia „Psalmodia Transylvanicapoate presta orice activitate permisă de lege, din care se pot obţine  beneficii în  vederea asigurării autofinanţării, precum şi atragerea altor surse de finanţare pentru realizarea obiectivelor;

l) colectarea şi repartizarea remuneraţiilor datorate de utilizatori, membrilor, artiştilor, interpreţilor sau executantilor implicaţi în activităţile prestate

m) acordarea utilizatorilor licenţe neexclusive pentru autorizarea utilizării prestaţiilor membrilor în schimbul unei remuneraţii;

n) colaborarea cu instituþii de învãþãmânt teologic din ţară şi din strãinãtate, filarmonici, teatre muzicale, opere, operete, licee şi facultăţi de muzică, universităţi din ţară şi străinătate, cu muzee din patrimoniul naţional şi european, cu Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România, cu edituri muzicale de specialitate, cu case de discuri din România şi străinătate, cu agenţii de impresariat particulare sau de stat din România şi străinătate, cu firme de aparatură digitală şi electronică, cu specialişti informaticieni, cu programe de radio şi televiziune din ţară şi străinătate cu ziare şi reviste muzicale de specialitate din ţară şi străinătate precum şi cu agenţii de reclame şi publicitate şi agenţii de turism.

o) derularea unor activităţi de sponsorizare/mecenat;

p) alte acţiuni conforme cu statutul asociaţiei şi cu dispoziţiile legale în vigoare.

r) realizarea unui site pe internet pentru promovarea activităţii membrilor asociaţiei;

s) promovarea şi realizarea de festivaluri, concerte culturale şi artistice în scop caritativ

t) organizarea şi/sau participarea Asociaţiei „Psalmodia Transylvanicaşi a membrilor săi la acţiuni publice,în ţară şi străinatate, de educaţie, informare şi prezentare de realizări în domeniu, cum ar fi:  congrese, simpozioane, mese rotunde, concerte, festivaluri  etc., sau, după caz, facilitarea participării la astfel de manifestari în tara şi străinatate, acţionarea pentru crearea unei imagini publice cât mai proeminente şi favorabile AsociaţieiPsalmodia Transylvanica, sprijinirea şi efectuarea de activităţi de publicitate a Asociaţiei Psalmodia Transylvanica;

CAPITOLUL 3. PATRIMONIUL

Art. 7 Patrimoniul iniţial al Asociaţiei „Psalmodia Transylvanicaeste constituit în numerar din contribuţia membrilor asociaţi fondatori şi este în valoare de 600 RON.

Art. 8 Veniturile Asociaţiei „Psalmodia Transylvanicaprovin din:

 • cotizaţiile membrilor asociaţi;

 • dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;

 • venituri realizate din activităţi economice directe cu caracter accesoriu;

 • venituri realizate din activităţi economice directe, inclusiv din activităţi de organizare a unor concerte, expoziţii şi/sau alte manifestari;

 • sume destinate finanţării programelor proprii sau după caz a programelor realizate în colaborare cu alte organe ale administraţiei de stat centrale sau locale şi cu alţi coordonatori de credite după caz.

 • donaţii, sponsorizări sau legate care vor fi evidenţiate într-un registru special;

 • resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;

 • subventii şi sponsorizări pentru activităţile, proiectele şi programele iniţiate sau derulate

 • din spectacole, concerte, festivaluri

 • alte venituri prevăzute de lege.

Art. 9  (1) Cheltuielile Asociaţiei Psalmodia Transylvanicasunt:

 • cheltuieli pentru realizarea programelor si obiectivelor Asociaţiei Psalmodia Transylvanica;

 • onorarii, indemnizaţii, prime şi premii;

 • procurări de rechizite, imprimate de birou, aparatură muzicală şi alte bunuri şi servicii necesare realizării scopului asociaţiei;

 • chirii, dobânzi, taxe, comisioane bancare;

 • burse

 • utilităti: energie electrică, termică, gaze naturale, apã etc.;

 • organizarea de simpozioane, spectacole, festivaluri, conferinte, recepţii şi competiţii

 • cheltuieli de deplasare şi diurne, cheltuieli de cazare şi transport în interesul Asociaţiei Psalmodia Transylvanica;

 • cheltuieli cu imprimatele, rechizitele şi tipăriturile;

 • cheltuieli cu poşta şi telecomunicaţiile (inclusiv internet)

 • alte cheltuieli.

(2) Cheltuielile se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli şi se aprobă de persoane însărcinate de Consiliul director.

(3) Onorariile, indemnizaţiile şi alte drepturi bănesti ale personalului se stabilesc în limitele statutului de funcţiuni şi ale bugetului de venituri şi cheltuieli.

(4) Consiliul director poate dispune plata de onorarii, premii, gratificaţii şi altele asemenea din disponibilităţile existente.

(5) Fondurile băneşti ale asociatiei se folosesc pentru organizarea acţiunilor atât în ţarǎ, cât şi în stǎinǎtate, conform prevederilor din bugetul de venituri şi cheltuieli.

Art. 10. Asociaţia „Psalmodia Transylvanicapoate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în strânsă legatură cu scopul principal al Asociaţiei „Psalmodia Transylvanica”. Fondurile Asociaţiei „Psalmodia Transylvanica vor fi folosite în exclusivitate în vederea îndeplinirii scopului şi a obiectivelor propuse.

Art. 11. Toate acordurile, contractele, transferurile de bani şi valori ca şi orice alte operaţiuni financiare privind patrimoniul Asociaţiei „Psalmodia Transylvanicase efectuează sub  semnătura Preşedintelui în concordanţă cu Statutul şi cu dispoziţiile legale.

 

CAPITOLUL 4. MEMBRII ASOCIAŢIEI

Art. 12. (1) Pot deveni membri ai Asociaţiei persoanele fizice sau juridice din ţară sau străinătate care sprijină moral şi/sau material Asociaţia „Psalmodia Transylvanica.

(2) Membrii pot fi:

a. Membri fondatori – care dobândesc calitatea de membru în momentul constituirii Asociaţiei.

b. Membri asociaţi – care vor dobândi această calitate în urma înaintării unei cereri de primire motivate către Adunarea Generală, abilitată să se pronunţe asupra admiterii de noi membri. În caz de refuz, Adunarea nu este obligată să îşi motiveze decizia.

 

 

CAPITOLUL 5. DREPTURILE SI ÎNDATORIRILE MEMBRILOR ASOCIAłIEI

Art. 13. Membrii Asociaţiei Psalmodia Transylvanicaau următoarele drepturi:

a. să participe la Adunările Generale, să pună în discuţie si să ia parte la dezbaterea problemelor care interesează domeniul sau bunul mers al Asociaţiei Psalmodia Transylvanica;

b. să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei Psalmodia Transylvanica;

c. să semnaleze Asociaţia „Psalmodia Transylvanica problemele care privesc scopul si obiectivele AsociaţieiPsalmodia Transylvanica, în vederea promovării si apărării acestora;

d. să se retragă din Asociaţie Psalmodia Transylvanica;

e. să îsi exprime votul, dacă este cazul;

f. să facă propuneri privitoare la activitatea Asociaţiei „Psalmodia Transylvanica şi folosirea fondurilor strânse si activitatea organelor de conducere;

g. să primească sprijin moral si asistenţă din partea Asociaţiei în cazuri excepţionale (boală, accident, incendii, decesul sau boala gravă a unui membru de familie).

Art. 14. Membrii Asociaţiei Psalmodia Transylvanicaau următoarele îndatoriri:

a. să respecte statutul, regulamentul interior, hotărârile organelor de conducere ale Asociaţiei „Psalmodia Transylvanicaşi să dea tot sprijinul pentru îndeplinirea obiectivelor Asociaţiei Psalmodia Transylvanica;

b. să nu aducă prejudicii de ordin moral si material Asociaţiei Psalmodia Transylvanica;

c. să participe la adunările generale si/sau la sedinţele Consiliului Director, după caz;

d. să sprijine material si moral Asociaţia „Psalmodia Transylvanica;

e. să achite cotizaţia semestrială stabilită de Adunarea Generală.

Art. 15. (1) Membrii Asociaţiei Psalmodia Transylvanicanu răspund personal pentru actele sau faptele acesteia. Asociaţia „Psalmodia Transylvanica singură răspunde cu patrimoniul propriu pentru prejudiciile produse terţilor prin actele sau faptele sale.

(2) În materie de gestiune, răspunderea incumbă membrilor Consiliului Director.

CAPITOLUL 6. ORGANIZARE, CONDUCERE, CONTROL

Art. 16. Organele de conducere, administrare si control ale Asociaţiei Psalmodia Transylvanica sunt Adunarea Generală, Consiliul Director si cenzorul.

Art. 17. Adunarea Generală se compune din toţi membrii Asociaţiei Psalmodia Transylvanica.

Art. 18. Adunarea Generală se întruneste în sesiune ordinară şi extraordinară, după cum urmează:

a. în sesiune ordinară, anual;

b. în sesiune extraordinară, ori de câte ori trebuie rezolvate probleme importante de competenţa Adunării Generale si care nu suferă amânare.

Art. 19. (1) Convocarea Adunării Generale în sesiune ordinară se face de către Consiliul Director, în scris, prin mijloace clasice (scrisoare recomandată) sau electronice (e-mail), cu cel puţin 15 zile înainte de data desfăsurării adunării.

(2) În convocare se vor preciza ziua, ora si locul unde se desfăsoară sedinţa Adunării Generale, precum si ordinea de zi.

Art. 20. Convocarea Adunării Generale Extraordinare se face la iniţiativa Consiliului Director, a presedintelui sau la propunerea unei treimi din membrii Asociaţiei Psalmodia Transylvanica, ori de câte ori este necesar.

Art. 21. (1) Adunarea Generală este valabil constituită dacă sunt prezenţi cel puţin 2/3 din totalul membrilor AsociaţieiPsalmodia Transylvanica.

(2) Hotărârile Adunării Generale se iau cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi, cu excepţia modificării statutului, caz in care se cere o majoritate de cel puţin 2/3 din numărul membrilor prezenţi.

(3) Fiecare membru are dreptul la un singur vot. În caz de egalitate, Preşedintele decide.

(4) Dezbaterile si hotărârile adoptate se consemnează într-un registru special de către un secretar desemnat de Consiliul Director.

(5) Presedinţia Adunării Generale aparţine presedintelui Asociaţiei Psalmodia Transylvanica sau, în lipsa acestuia, vicepresedintelui.

(6) Persoanele care nu sunt membri ai Asociaţiei pot fi invitate la sedinţele Adunării Generale.

(6) Hotărârile luate de Adunarea Generală sunt obligatorii si pentru membrii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă.

Art. 22. (1) Presedintele Asociaţiei Psalmodia Transylvanica este ales de Adunarea Generală cu un mandat de 2 ani. Mandatul poate fi reînnoit. În caz de vacanţă a presedintelui, atribuţiile acestuia sunt exercitate de către vicepresedinte.

(2) Primul presedinte este numit prin actul constitutiv al Asociaţiei Psalmodia Transylvanica.

Art. 23. Atribuţiile Adunării Generale sunt:

a. alegerea preşedintelui;

b. alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director;

c. primirea şi excluderea membrilor;

d. aprobarea si modificarea statutului şi actului constitutiv ale Asociaţiei Psalmodia Transylvanica;

e. înfiinţarea de filiale;

f. alegerea si revocarea cenzorului;

g. dezbaterea raportului de activitate al Consiliului Director;

h. aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Asociaţiei si a situaţiei financiare anuale;

i. dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei Psalmodia Transylvanica, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;

j. decide asupra veniturilor Asociaţiei Psalmodia Transylvanica;

k. decide în ceea ce priveste resursele obţinute de la bugetul de stat si/sau bugetele locale;

l. stabilirea programului de activitate;

m. propunerea de membri onorifici;

n. stabilirea cotizaţiei semestriale;

o. hotărăşte organizarea unor unităţi economice necesare pentru susţinerea realizării scopului principal al asociaţiei;

p. hotărăşte persoanele remunerate şi cuantumul remuneraţiei pentru activitatea depusă în cadrul asociaţiei;

r. orice alte atribuţii prevăzute de lege.

Art. 24. (1) Consiliul Director reprezintă organul executiv al Asociaţiei Psalmodia Transylvanica si este format din cel puţin 3 şi cel mult 7 membri, aleşi de Adunarea Generală ordinară pentru un mandat de 2 ani: preşedintele Asociaţiei Psalmodia Transylvanica, vicepreşedinte, membri. Mandatele lor pot fi reînnnoite.

(2) În caz de vacanţă, Consiliul Director procedează imediat la înlocuirea cu membri interimari. Înlocuirea definitivă este decisă în proxima Adunare Generală ordinară.

(3) Poate fi ales în Consiliul Director orice persoană care este membru al Asociaţiei Psalmodia Transylvanicade cel puţin 3 luni, în vârstă de cel puţin 21 de ani în ziua alegerii si la zi cu cotizaţiile sale.

Art. 25. (1) Consiliul Director exercită conducerea Asociaţiei Psalmodia Transylvanica în perioada dintre sesiunile Adunării Generale si hotărăste în toate problemele ce intră în competenţa sa.

(2) Consiliul Director este răspunzător pentru întreaga activitate în faţa Adunării Generale.

(3) Fiecare membru al Consiliului Director este individual responsabil pentru actele si faptele sale în cazul încălcarii legislaţiei sau dispoziţiilor primite.

(4) Consiliul Director se întruneste semestrial, la convocarea preºedintelui, precum si de fiecare dată când interesul o necesită, la cererea scrisă adresată preşedintelui de către cel puţin 1/3 din membrii Consiliului Director.

(5) Preşedintele convoacă membrii Consiliului Director la întruniri, precizând ordinea de zi.

(6) Hotărârile sunt luate cu majoritatea absolută a voturilor membrilor prezenţi, în condiţiile prezenţei a cel puţin jumătate din numărul membrilor Consiliului Director.

(7) Toate hotărârile Consiliului Director sunt consemnate într-un registru si sunt semnate de preºedinte si de secretarul de şedinţă

Art. 26. Consiliul Director execută hotărârile Adunării Generale, autorizează operaţiunile financiare si încheierea contractelor în care Asociaţia „Psalmodia Transylvanicaeste parte contractantă şi îndeplineste şi următoarele atribuţii:

a. prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, situaţia financiară, proiectul programelor Asociaţiei Psalmodia Transylvanica;

b. încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei Psalmodia Transylvanica;

c. aprobă organigrama si politica de personal a Asociaţiei Psalmodia Transylvanica;

d. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală.

e. aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, execuţia bugetară, precum şi bilanţul contabil;

f. acordarea de onorarii, premii, burse, ajutoare;

Art. 27. (1) Toţi membrii Consiliului Director au îndatorirea de a pregăti şedinţele Consiliului Director, ale cărui hotărâri le execută.

(2) Preşedintele se ocupă de activităţile curente ale Asociaţiei Psalmodia Transylvanica între sedinţele Consiliului Director. Întruneºte şi prezidează Consiliul Director şi reprezintă Asociaţia „Psalmodia Transylvanica în justiţie ºi în toate actele civile ale Asociaţiei.

Art. 28. Cenzorul asigură controlul financiar al Asociaţiei Psalmodia Transylvanicasi poate participa la sedinţele Consiliului Director, fără drept de vot. Dacă este nevoie, Adunarea Generală poate hotărî înfiinţarea unei Comisii de cenzori, compusă din trei membri, care să preia atribuţiile de control ale activităţii Asociaţiei Psalmodia Transylvanica. Din comisia de cenzori trebuie să facă parte cel puţin un membru al Asociaţiei Psalmodia Transylvanicaºi un expert contabil.

Art. 29. Cenzorul are următoarele atribuţii:

a. verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei Psalmodia Transylvanica;

b. întocmeste rapoarte si le prezintă Adunării Generale;

c. îndeplineste orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală.

Art. 30. În funcţie de activitatea sa, Asociaţia „Psalmodia Transylvanica poate avea personal remunerat.

CAPITOLUL 7. DIZOLVAREA ASOCIAŢIEI

Art. 31. Asociaţia „Psalmodia Transylvanica se dizolvă:

• de drept;

• prin hotărârea Adunării Generale;

• prin hotărâre judecătorească;

Art. 32. Asociaţia „Psalmodia Transylvanica se dizolvă de drept prin:

a. imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în timp de 3 luni de la constatarea acestui fapt nu se produce schimbarea scopului;

b. imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau Consiliului Director în

conformitate cu statutul Asociaţiei Psalmodia Transylvanica, dacă această situaţie durează mai mult de 1 an de la data la care, potrivit statutului, Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul Director trebuiau constituite;

c. reducerea numărului de membri sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 luni.

Art. 33. Asociaţia „Psalmodia Transylvanicase poate dizolva si prin hotărârea Adunării Generale. În termen de 15 zile de la data sedinţei de dizolvare, procesul-verbal, în formă autentică, se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îsi are sediul, pentru a fi înscris în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor.

Art. 33. Asociaţia „Psalmodia Transylvanica se dizolvă prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate:

a. când scopul sau activitatea Asociţiei Psalmodia Transylvanica a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;

b. când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

c. când Asociaţia „Psalmodia Transylvanicaurmăreste un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

d. când Asociaţia „Psalmodia Transylvanica a devenit insolvabilă;

e. dacă Asociaţia „Psalmodia Transylvanica, prin natura scopului sau obiectivelor propuse, urmează să desfăsoare activităţi pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizaţii administrative prealabile, aceste activităţi nu vor putea fi iniţiate, sub sancţiunea dizolvării pe cale judecătorească, decât după

obţinerea autorizaţiilor respective.

Art. 34. Dizolvarea Asociaţiei Psalmodia Transylvanica are ca efect lichidarea acesteia în condiţiile legii.

Art. 35. Bunurile rămase în urma lichidării Asociaţiei Psalmodia Transylvanica pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau public cu scop asemănător.

CAPITOLUL. 8. DISPOZIłII FINALE

Art. 35.Prezentul statut are este valabil pe toata durata de funcţionare a Asociaţiei Psalmodia Transylvanica, modificarea acestuia urmând a se face numai în formă scrisă şi cu respectarea prezentului statut ºi a reglementărilor legale. Modificările aduse prezentului statut necesită o majoritate de 2/3 din voturile Adunării Generale.

Art. 36. Prevederile prezentului statut se completează cu celelalte dispoziţii legale în vigoare.